പുസ്തകോത്സവം

ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി തൃശ്ശൂരില്‍ നടന്നു വരുന്ന പുസ്തകോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും.

പുസ്തകോത്സവം മറ്റ് ജില്ലകളില്‍

തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രില്‍ 27 മുതല്‍ 30 വരെ.

കണ്ണൂര്‍: ഏപ്രില്‍ 30 മുതല്‍ മെയ് 6 വരെ.

ഇടുക്കി: മെയ് 5 മുതല്‍ 8 വരെ.

കാസര്‍ഗോഡ്: മെയ് 7 മുതല്‍ 9 വരെ.

കൊല്ലം: മെയ് 10 മുതല്‍ 13 വരെ.

കോഴിക്കോട്: മെയ് 10 മുതല്‍ 14 വരെ.

കോട്ടയം: മെയ് 16 മുതല്‍ 19 വരെ.

എറണാംകുളം: മെയ് 27 മുതല്‍ 29 വരെ.

വയനാട്: മെയ് 31 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 2 വരെ.

ആലപ്പുഴ: ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ 3 വരെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *