ഏട്ടന്റെ വരികൾക്ക് അനിയന്റെ ശബ്ദം. ‘ആത്മ ഗാനാലാബി’ന് സ്നേഹമധുരത്തുടക്കം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *