പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ ഒഴിവ്

കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോമാരുടെ താത്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് രാവിലെ 10.30ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബോർഡിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.keralabiodiversity.org, ഫോൺ-04712724740, 04712721135.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *