ഋത്വിക് പ്രവീണ്‍

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ലോകചരിത്രത്തില്‍ കുറിച്ചു ചേര്‍ത്ത വനിതാദിനം!

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ലോകചരിത്രത്തില്‍ കുറിച്ചു ചേര്‍ത്ത വനിതാദിനം!

ഋത്വിക് പ്രവീണ്‍ ലോകമെമ്പാടും മാര്‍ച്ച് 8 വനിതാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍‍ എന്തുകൊണ്ട് മാര്‍ച്ച് 8 എന്നത് അധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത