ഒരു നുണക്കഥ

ഒരു നുണക്കഥ

ഒരു നുണക്കഥ

സുനിത ഗണേഷ് ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കാണാതെയാവണം. നിന്റെ കൈയിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ച എന്റെ കൈ കാണാതെ നീ അമ്പരക്കണം…