സുരേഷ് നാരായണൻ

“Those were the days..”

“Those were the days..”

സുരേഷ് നാരായണൻ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളിലും ആത്മഗതങ്ങളിലും കൂടെക്കൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വാക്കാണിത്… ഈ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ

പ്രോവോക്ഡ്

പ്രോവോക്ഡ്

സുരേഷ് നാരായണൻ ഹയർ ചെയ്ത ഉബർ ടാക്സി പാലാരിവട്ടം പിന്നിട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആഷയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്.

റോസ് ഗിറ്റാറിനാൽ

റോസ് ഗിറ്റാറിനാൽ

സുരേഷ് നാരായണൻ ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ജാവേദിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഗിറ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരവയവം പോലെ അയാളുടെ പിന്നിലത് പാക്ക്